Conspage


Gerrit J. Hasperhoven
Orion 21
7071 TG Ulft

M: 06 - 2234 0354

info@conspage.nl
www.conspage.nl

Conspage & Advisering

Advisering en begeleiding op het gebied van (her)inrichting en beheer van de fysieke leefomgeving in al zijn facetten

Conspage begeleid en geeft strategische adviezen over:
Het opzetten van een integrale aanpak om de hele leefomgeving van de gemeente naar een toekomstgerichte inrichting op te waarderen
Er wordt gebruik gemaakt van kansenkaarten, waardoor de zoektocht naar samenvallen van maatregelen, (de mee koppel kansen) in beeld komen
Vanuit de gebieden waar vanuit klimaat en/of energietransitie en woningbouwopgave prioriteiten liggen worden operationele plannen gemaakt
Als vierde entiteit worden de meerjaren onderhoudsprogramma’s toegevoegd

Om de bovenstaande laatste stap goed uit te kunnen voeren is er in eerste instantie aandacht voor:
Check op de areaal gegevens – weet wat er beheerd moet worden
Opzetten van het primaire beheerproces – weet wat je taak is
Opstellen meerjarenprogramma’s groot onderhoud in de openbare ruimte, waarin alle te beheren assets met respect voor elkaar zijn opgenomen

Conspage heeft daarnaast veel ervaring op het gebied van:
Opstellen Service Level Agreements (SLA) om duidelijke afspraken over de rollen van partijen in het onderhoud aan te geven – rol opdrachtgever/ opdrachtnemer
Opstellen ruimtelijk programma van eisen voor de opzet van een gemeentewerf of vuiloverslagpunt
Begeleiding inrichting van een gemeentewerf, zoals werkplaats-, magazijn- en projectinichting


Toelichting
In deze tijd van grote opgaven om de leefomgeving leefbaar te houden, voldoende en betaalbare woningen te kunnen bieden, andere vormen van energie aan te kunnen bieden is er veel geld en menskracht nodig om dit integraal tot stand te brengen.

Daarnaast blijft het uitgangspunt dat de totale infrastructuur behorend tot een gemeente, provincie of waterschap op een kwalitatief* en juridisch juiste manier in stand gehouden en waar mogelijk verbeterd wordt een al bestaande opgave.

Een goed beheerplan moet integraal opgesteld zijn, hetgeen inhoudt dat alle te beheren assets de juiste en vereiste aandacht krijgen (vaak per discipline wettelijke verplichtingen aanwezig). Vanuit het beheer moet men te allen tijde in staat zijn om de (on)mogelijkheden in de zin van financiële consequenties van keuzes bij planvorming (beleid) aan te geven. Deze consequenties dienen een onlosmakelijk geheel te vormen met de planvorming en daaruit voortvloeiende exploitatieopzet.

Een goede strategische aanpak van (her)ontwikkeling van straten en wijken dient vanaf heden alle genoemde opgaven in zich te hebben.

Conspage werkt samen met de medewerkers van de opdrachtgevers. Samen betekend dat er kennis opgedaan wordt welke verwerkt wordt in de plannen. Deze kennis wordt verankerd in de gemeentelijke organisaties die het betreft.

* Onder kwalitatief wordt in dit geval verstaan een veilige, schone en goed onderhouden leef-, werk-, en recreatieomgeving waarin eenieder zich prettig en op zijn of haar gemak voelt.

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -